:: معرفی مدیران دکو وب

دکو وب سه عضو اصلی دارد. آخرین جلسه مجمع عمومی این شرکت در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۰برگزار شده است که بر اساس این جلسه آخرین اعضاء انتخاب شده اند.
By Decoweb Coمعرفی دکو وب به دوستان با ارسال ایمیل اضافه کردن به علاقه مندی ها